Category Archives: Business

Business start-up- the series – อยากทำธุรกิจที่ออสเตรเลีย เริ่มต้นยังไงดี? ตอนที่ 2 Company & Trust

สวัสดีครับ บทความนี้เป็นตอนที่ 2 ของบทความ Business start-up- the series โดยบทความนี้ผมจะอธิบายเรื่องโครงสร้างทางธุรกิจแบบ Company และ Trust ซึ่งเป็นโครงสร้างทางธุรกิจในออสเตรเลียที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าโครงสร้าง 2 แบบแรกที่ได้กล่าวไว้ในบทความตอนแรกครับ

Please follow and like us:

Business start-up- the series – อยากทำธุรกิจที่ออสเตรเลีย เริ่มต้นยังไงดี? ตอนที่ 1 Sole Trader & Partnership

การเริ่มต้นทำธุรกิจในออสเตรเลียนั้น การมีไอเดียดีๆเพียงอย่างเดียวนั้นคงจะไม่เพียงพอในการเริ่มต้นธุรกิจที่นี่ คุณต้องเข้าใจระบบภาษี โครงสร้างทางธุรกิจ(Business structure)ที่เหมาะสมกับตัวคุณเองและสถานะการณ์ส่วนตัว ณ.ขณะนั้น ต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายจ่ายในการจัดตั้งธุรกิจและค่าใช้จ่ายทางด้านบัญชีและภาษีของโครงสร้างธุรกิจแต่ละประเภท รวมไปถึงภาระในการจ่ายภาษี และการจดทะเบียนภาษีในแต่ละประเภทตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรออสเตรเลีย (Australian taxation office).

Please follow and like us: