Monthly Archives: January 2016

Business start-up- the series – อยากทำธุรกิจที่ออสเตรเลีย เริ่มต้นยังไงดี? ตอนที่ 2 Company & Trust

สวัสดีครับ บทความนี้เป็นตอนที่ 2 ของบทความ Business start-up- the series โดยบทความนี้ผมจะอธิบายเรื่องโครงสร้างทางธุรกิจแบบ Company และ Trust ซึ่งเป็นโครงสร้างทางธุรกิจในออสเตรเลียที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าโครงสร้าง 2 แบบแรกที่ได้กล่าวไว้ในบทความตอนแรกครับ

Please follow and like us: