Monthly Archives: August 2015

6 สิ่งที่ต้องรู้เมื่อทำงานในออสเตรเลีย

การเดินทางมาออสเตรเลียเพื่อมาทำงาน มาโครงการ Work and Holiday Visa หรือ มาเพื่อศึกษาต่อและทำงานควบคู่ไปด้วยนั้น ผู้เดินทางควรมีความรู้เรื่องการทำงานในออสเตรเลียมาบ้าง ควรจะรู้ว่าเราต้องมีเอกสารอะไรในการทำงาน อัตราภาษี และเรื่องอื่นๆ
การเตรียมตัวหาข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราพร้อมในการเริ่มต้นทำงานได้เร็ว รู้ขั้นตอนการรับการทำงาน รวมไปถึงสิทธิและสิ่งที่เราควรได้ในฐานะลูกจ้างในการทำงานในออสเตรเลีย

Please follow and like us: